HomeArquitecturaGeografia

Geografia

Des de la geografia i en l’àmbit de la ordenació del Territori i d’urbanisme li oferim professionalitat en la realització d’estudis de mobilitat, agendes 21 locals i estudis relacionats amb la gestió dels recursos naturals i el paisatge, sempre des de la visió del desenvolupament sostenible. A més, elaborem informes de caràcter socioeconòmic, demogràfic i de base territorial per facilitar la presa de decisions en el terreny de la industria, de la ordenació d’espais turístics o la planificació de noves vies de comunicació (mobilitat i accessibilitat).

Tot això amb l’aplicació de tècniques d’anàlisi espacials basades en la tecnologia SIG, eina cartogràfica de gestió i anàlisi de la informació geogràfica i recolzament indubtable en la presa de decisions, tant en l’entorn públic om privat. La nostra funció és analitzar informació sobre el territori, població i entorn; posteriorment, la interpretem i plantegem les millores o solucions necessàries que s’han de dur a terme.

Vol que el cridem?